foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. poz. 953), informujemy, że w okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.
Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w zajęciach praktycznych bezpośrednio nauczycielom CKZ. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym wg Wytycznych GIS, MZ i MEN.

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów niepełnoletnich zgłoszonych na konsultacje, zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń.

Zajęcia praktyczne w branżowej szkole I stopnia – wytyczne dla szkół

Dokumenty do pobrania